Disclaimer Maison De Paris 2022

 

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

  1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;
  2. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld;
  3. Hoewel de informatie met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld door Maison De Paris, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op deze website zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld;
  4. Maison De Paris is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;
  5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd;
  6. Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is niet toegestaan;
  7. Kortingen, promotionele acties en/of offertes kunnen voor toekomstige opdrachten niet automatisch worden opgeëist zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maison De Paris.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Maison De Paris en de cliënt. Bij afwijking van deze voorwaarden dient dit schriftelijk tussen beide partijen te zijn ondertekend.

1.2 Maison De Paris behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder dat zij daarbij verplicht is de cliënt daarover van tevoren op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand zodra cliënt de website bezoekt en/of gebruik maakt van enigerlei diensten aangeboden op voornoemde site.

2.2 Cliënt ontvangt na het plaatsen van een reservering een automatische mailbevestiging met de ter zake geldende kosten, welke tevens vooraf op de website en tijdens de betaling zichtbaar worden gesteld, inclusief aanbetaling en extra kosten. Cliënt aanvaardt daarmee dat aan hem voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld om zich aannemelijk bewust te zijn van de hoogte van de ter zake geldende prijs.

Artikel 3 Verplichtingen van Maison De Paris
3.1 Op de artiest van Maison De Paris rusten inspanningsverplichtingen; dat wil zeggen dat de specialist de behandeling(en) naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.

3.2 Maison De Paris vraagt de cliënt naar informatie die relevant is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Bij Permanente make-up wordt deze informatie door de cliënt versterkt door middel van een intakeformulier voorzien van datum en handtekening. Dit intakeformulier moet van tevoren goed doorgelezen worden en uiterlijk 24 uur voor de afspraak worden ingevuld en opgestuurd.

3.3 Maison De Paris is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is verschaft of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak daartoe is besloten. De specialist wordt dan verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

3.4 Maison De Paris zal beeld- en geluidsopnames maken van cliënt voor promotionele doeleinden, indien cliënt mondeling, dan wel schriftelijk, toestemming aan Maison De Paris heeft verstrekt.

3.5 Maison De Paris zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroeps-competenties liggen.

3.6 Maison De Paris behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds en zonder enige kennisgeving aan te passen. Er kan geen beroep worden gedaan op eerder geldende tarieven.

3.7 Maison De Paris verplicht zich na iedere eerste behandeling permanente make-up één nabehandeling binnen drie tot zes weken aan te bieden aan de klant. Deze behandeling is bij de aanvangsprijs inbegrepen. Indien cliënt niet binnen zes weken voor de nabehandeling verschijnt, kan buiten rechte daarop geen aanspraak worden gemaakt.

3.8 Maison De Paris zal bij een touch-up behandeling van permanente make-up met uiterste zorg de behandeling zo goed mogelijk trachten uit te voeren.

3.8 Maison De Paris is GGD-gecertificeerd en voert haar behandelingen in overeenstemming met de geldende hygiënerichtlijnen voor permanente make-up specialisten uit.

Artikel 4 Verantwoording en eigen risico
4.1 Alle opdrachten van cliënt aan Maison De Paris worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico en rekening van de cliënt.

4.2 Door opdracht te geven aan Maison De Paris verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder, maar niet gelimiteerd tot de medische, psychische, emotionele en/of maatschappelijke gevolgen die impliciet, dan wel expliciet mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit de consequenties van de behandeling.

4.3 Door opdracht te geven aan Maison De Paris tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat cliënt in goede staat van gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, diabetes of andersoortige huidaandoeningen, alsmede dat cliënt geen immuunstoornis, allergie of besmettelijke (bloed overdraagbare) ziekte(s) heeft.

4.4 Tevens verklaart cliënt dat zijn/haar behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialist of derden in gevaar kan brengen.

4.5 Cliënt verklaart dat hij/zij tenminste de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen op vrijwillige en weloverwogen basis plaatsvindt.

4.6 Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Artikel 5 Annuleringsbeleid
5.1 Bij het plaatsen van bepaalde behandelingen dient cliënt een aanbetaling te voltooien om de gewenste tijd te reserveren via de website. Cliënt gaat er expliciet mee akkoord door het aanvinken van een checkbox tijdens het uitchecken dat zijn/haar aanbetaling onherroepelijk/bindend is en dat Maison De Paris onder geen enkele omstandigheden een terugbetaling zal instellen.

5.2 Cliënt behoudt zich het recht voor de behandeling eenmaal kosteloos te verplaatsen indien hij/zij Maison De Paris zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, binnen openingstijden, voorafgaand aan de behandeling op de hoogte stelt van deze wens.

5.3 Indien cliënt wenst de gehele behandeling niet meer te laten uitvoeren en Maison De Paris zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, binnen openingstijden, voorafgaand aan de behandeling, hiervan op de hoogte stelt, ontvangt hij/zij een voucher t.w.v. de door hem/haar gedane aanbetaling voor een andere behandelmogelijkheid. Deze voucher is persoonsgebonden en geldig voor maximaal 24 maanden na afgifte.

5.4 Mededelingen die cliënt via e-mail, SMS of WhatsApp doet omtrent annuleringen of verplaatsingen dienen minimaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak aan Maison De Paris te zijn medegedeeld, tenzij sprake is van overmacht. Onder de term overmacht wordt slechts datgene wat volgt uit de wet en/of jurisprudentie verstaan.

5.5 Indien cliënt Maison De Paris te laat of niet op de hoogte stelt van zijn/haar wens de afspraak te verplaatsen, dan wel deze in te ruilen voor een voucher, vervalt hierop het recht en kan hierbuiten rechte geen aanspraak meer op worden gedaan. De aanbetaling zal Maison De Paris inhouden als vergoeding voor de gereserveerde tijd.

5.6 Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Deze korting vindt echter niet plaats op het te aanbetalen bedrag, maar slechts op het overige deel dat per pin of contant in de salon dient te worden betaald.

5.7 Indien cliënt geen aanbetaling heeft gedaan, maar er wel een reserveringsdatum is vastgesteld, geldt dat cliënt Maison De Paris uiterlijk 24 uur van tevoren op de hoogte moet stellen van de wens om zijn/haar afspraak te verplaatsen. Bij het niet tijdig annuleren van een dergelijke behandeling of het niet komen opdagen (no show), vervalt deze afspraak en volgt een factuur met een boetebedrag van 25% van de behandeling. Cliënt aanvaardt dat hij/zij verplicht is deze kosten te betalen binnen veertien werkdagen aan Maison De Paris op de door Maison De Paris medegedeelde wijze. Wanneer de betalingstermijn wordt overschreden volgt een eerste herinnering met € 7,50 aan administratiekosten. Bij gebreke van betaling volgt een tweede herinnering met wederom € 7,50 aan bijkomende administratiekosten. Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal Maison De Paris de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de cliënt.

5.8 De cliënt dient tijdig op de afspraak te verschijnen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Maison De Paris de verloren tijd inkorten op de behandeling(en) en toch het hele honorarium berekenen.

5.9 Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Maison De Paris de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Cliënt geeft een opdracht aan Maison De Paris; hierbij verklaart Maison De Paris dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Maison De Paris kan echter nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat daadwerkelijk zal verwezenlijken.

6.2 Ondanks dat Maison De Paris haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren, is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

6.3 Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling permanente make-up te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 3 tot uiterlijk 6 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

6.4 Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Maison De Paris dit (medisch) niet verantwoord vindt, mag Maison De Paris deze nabehandeling weigeren.

6.5 Maison De Paris is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is zij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

6.6 Maison De Paris is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructies voor permanente make up. Cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

6.7 Voor het geval Maison De Paris aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Maison De Paris voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

6.8 Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Maison De Paris ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

6.9 In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Artikel 7 Betaling
7.1 Maison De Paris vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website.

7.2 De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

7.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd. Maison De Paris behoudt zich te allen tijde het recht voor om een door cliënt ingewisselde kortingscode, aanbieding en/of promotionele actie onder welke grond dan ook te weigeren.

7.4 De cliënt dient voor aanvang van bepaalde behandelingen een aanbetaling te doen via Mollie. Deze aanbetaling kan slechts via Ideal of creditcard plaatsvinden. Voor het overige deel en voor behandelingen waar geen aanbetaling plaatsvindt, geldt dat het resterende bedrag contant of per pin in de salon dient te worden betaald.

Artikel 8 Beschadiging en diefstal
8.1 Maison De Paris behoudt zich het recht van cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of andersoortige eigendommen van Maison De Paris en haar partners naar het oordeel van Maison De Paris heeft beschadigd.

8.2 Maison De Paris doet te allen tijde aangifte bij door de cliënt gepleegde overtredingen en/of misdrijven jegens Maison De Paris en haar partners.

8.3 Maison De Paris is niet aansprakelijk op enigerlei wijze voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 9 Klachten
9.1 Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling, dan wel een andere zaak, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Maison De Paris.

9.2 Maison De Paris zal na ontvangst uiterlijk binnen zeven werkdagen een schriftelijke reactie doen toekomen aan cliënt wat betreft de beoordeling en afhandeling van de klacht.

Artikel 10 Recht
10.1 Op deze voorwaarden, aanbiedingen, (rechts)handelingen en overeenkomsten van Maison De Paris en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Partijen verplichten zich bij geschillen alles in het werk te stellen om op de kortst mogelijke termijn tot een minnelijke schikking komen.

10.3 Indien partijen niet tot een minnelijke schikking kunnen komen, wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam.

Reserveren
Translate »